You Are Reading

0

Apa itu Atom

ArryCode Monday, March 28, 2011

Dalam bidang kimia dan fizik, atom (Bahasa Yunani bermaksud "tak terbahagi") adalah zarah terkecil yang boleh didapati dalam unsur kimia tanpa mengubah sifat-sifat kimianya. Perkataan atom pada asalnya bermaksud zarah tak terbahagi terkecil yang boleh didapati, akan tetapi setelah istilah tersebut mendapat maksud yang khusus dalam sains, atom-atom dijumpai boleh dibahagikan lagi dan adalah terdiri daripada zarah subatom.

Kebanyakan atom mengandungi tiga jenis zarah subatom yang menentukan sifat-sifat luarannya:

- Zarah ialah suatu entiti yang paling kecil, lebih kecil dari atom, biasanya berbentuk titik, yang mempunyai kuantiti minimum sifat-sifat sesuatu bahan. Bagi bahan asas dalam fizik seperti jirim dan daya, zarah-zarah berkenaan dikatakan zarah asas, dan dikaji di dalam bidang fizik zarah asas atau fizik zarah tenaga tinggi. -

 • elektron, yang mempunyai cas negatif dan adalah yang terkecil antara ketiga-tiga zarah ini
- Elektron adalah satu zarah subatom keunsuran berjisim ringan yang membawa cas negatif cas elektrik. Elektron mempunyai spin 1/2 (fermion), tidak terlibat di dalam salingtindak kuat (lepton) dan tidak mempunyai substruktur. Bersama-sama dengan nukleus atom -

 • proton, yang mempunyai cas positif dan adalah kira-kira 1836 kali lebih besar daripada elektron; dan
 - Proton dalam fizik merupakan sejenis zarah subatomik yang mempunyai cas elektrik a unit asas positif (1.602 × 10−19 coulomb) dengan jisim 938.3 MeV/c2 (1.6726 × 10−27 kg), atau kira-kira 1836 kali jisim elektron. Ia dijumpai di dalam setiap atom tetapi pada masa yang sama, ia juga masih berada dalam keadaan yang stabil dengan hanya dirinya sendiri dan mempunyai identiti kedua seperti ion hidrogen , H+. Zarah proton ini sendiri mempunyai 3 zarah asas termasuk 2 kuark naik dan 1 kuark turun. -

 • neutron, yang tidak bercas dan adalah kira-kira 1839 kali lebih besar daripada elektron.
 
  - Dalam fizik, neutron merupakan zarah subatom yang tidak mempunyai cas elektrik berjisim 939.573 MeV/c² (1.6749 × 10-27 kg). Putaran neutron adalah ½. Anti-zarahnya dikenali sebagai antineutron. Secara kolektif, neutron dan proton adalah nukleon. Semua nukleus atom terdiri daripada neutron dan proton, kecuali satu isotop hidrogen bernama protium yang hanya mengandungi satu proton. -
 
Proton dan neutron bergabung membentuk nukleus atom yang padat dan besar, dan bersama-sama adalah dipanggil nukleon. Elektron-elektron membentuk awan elektron yang lebih besar di sekeliling nukleus.


Setiap atom mempunyai bilangan zarah-zarah subatom yang berlainan. Bilangan proton dalam atom (dipanggil nombor atom) menentukan unsur atom tersebut. Di antara unsur-unsur yang sama, bilangan neutron juga boleh berubah-ubah, dan ini menentukan isotop unsur tersebut. Bilangan proton dan neutron di dalam nukleus atom juga boleh berubah, melalui pembelahan nukleus, pelakuran nukleus dan reputan radioaktif. Bilangan elektron yang berkaitan dengan suatu atom paling mudah berubah, kerana tenaga yang rendah yang digunakan untuk mengikat elektron-elektron. 
 
simbol trefoil adalah digunakan untuk melambangkan bahan radioaktif. Pengekodan Unicode lambang ini adalah U+2622 (☢).

Atom adalah neutral secara elektik jika ia mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama. Atom yang mengalami pengurangan atau penambahan elektron adalah dipanggil ion. 
Peta upaya elektrostatik ion nitrat (NO3−).
 
Elektron yang terletak paling jauh daripada nukleus boleh dipindahkan ke atom yang berhampiran atau dikongsi bersama-sama atom lain. Melalui mekanisme ini atom dapat terikat menjadi molekul dan lain-lain jenis sebatian kimia seperti hablur berangkaian ionik atau kovalen. Bagi gas dan sesetengah cecair dan pepejal molekul (seperi air dan gula), molekul adalah pembahagian jirim terkecil yang masih mengekalkan sifat-sifat kimia; akan tetapi, terdapat juga banyak lagi pepejal dan cecair yang terdiri daripada atom-atom, dan tidak mengandungi molekul berasingan (contohnya garam, batuan, dan logam cecair dan pepejal). Kebanyakan molekul terdiri daripada berbilang atom; contohnya, molekul air merupakan gabungan dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Beberapa jenis molekul (contohnya unsur molekul gas yang tidak membentuk sebatian, seperti helium), terdiri daripada hanya satu jenis atom.

Atom adalah blok binaan asas dalam kimia, dan adalah terabadi dalam tindak balas kimia.

Terdapat banyak jenis tindak balas kimia dan pendekatannya menghasilkan banyak pertindihan dalam pengkelasan. Berikut adalah beberapa contoh istilah yang sering digunakan dalam menyatakan beberapa jenis tindak balas:

 • Pengisomeran, iaitu apabila sebatian kimia menjalani penyusunan semula struktur tanpa sebarang perubahan komposisi atom.
 
 • Gabungan terus atau sintesis, iaitu apabila dua atau lebih unsur atau sebatian kimia bergabung membentuk hasil yang lebih rumit: 
N2 + 3 H2 → 2 NH3
 
 • Pengurai kimia atau analisis, iaitu apabila sebatian kimia terurai menhadi sebatian yang lebih kecil atau unsur:
2 H2O → 2 H2 + O2
 
 • Sesaran tunggal atau penggantian, dicirikan oleh unsur yang disesarkan keluar dari sebatian oleh unsur reaktif: 
2 Na(p) + 2 HCl(ak) → 2 NaCl(ak) + H2(g)
 
 • Metatesis atau Tindak balas sesaran berganda, iaitu dua sebatian menukar ion atau ikatan untuk membentuk sebatian lain:
NaCl(ak) + AgNO3(ak) → NaNO3(ak) + AgCl(p)
 
 • Tindak balas pemendakan ialah apabila bahan dalam larutan bergabung lalu membentuk pepejal (mendakan). Contoh yang sesuai adalah seperti yang tertera dalam metatesis.
 
 • Tindak balas asid-bes, amnya dikenali apabila tindak balas antara asid dan bes, boleh mempunyai takrifan berbeza bergantung kepada konsep asid-bes yang digunakan. Antara yang biasa ialah:
 
 • Takrifan Arrhenius: Asid bercerai di dalam air membebaskan ion H3O+; bes bercerai di dalam air membebaskan ion OH-.
 
 • Takrifan Brønsted-Lowry: Asid dalah penderma proton (H+); bes adalah penerima proton. Takrifan Arrhenius turut memainkan peranan.
 
 • Takrifan Lewis: Asid adalah penerima pasangan elektron; bes adalah penderma pasangan elektron.Takrifan Brønsted-Lowry turut memainkan peranan. 
 
 • Tindak balas redoks, iaitu perubahan dalam nombor pengoksidaan atom. Tindak balas tersebut sering dianggap sebagai peralihan elektron antara tapak atau spesis molekul berbeza. Antara contoh tindak balas redoks ialah:
2 S2O32−(ak) + I2(ak) → S4O62−(ak) + 2 I−(ak)
 
Iaitu I2 diturunkan kepada I- dan S2O32- (anion tiosulfat) dioksidakan kepada S4O62-.
 
 • Pembakaran, sejenis tindak balas redoks yang sebarang sebatian mampu terbakar bergabung dengan unsur yang mengoksidakan, selalunya oksigen, untuk menjana tenaga dan mengeluarkan hasil yang teroksida. Istilah pembakaran lazim digunakan hanya untuk pengoksidaan berskala besar bagi keseluruhan molekul, iaitu pengoksidaan terkawal bagi kumpulan berfungsi tunggal bukanlah satu pembakaran. 
C10H8+ 12 O2 → 10 CO2 + 4 H2OCH2S + 6 F2 → CF4 + 2 HF + SF6
 
 • Tindak balas organik merangkumi pengasingan meluas yang melibatkan sebatian organik yang mempunyai karbon sebagai unsur utama dalam struktur molekul. Tindak balas yang melibatkan sebatian organik yang kebanyakan ditakrifkan sebagai kumpulan berfungsi. Bagi yang berlawanan pula dikenali sebagai tindak balas takorganik.
 

0 comments:

 
Copyright 2010 ArryCode_Blog